Lubaczów
szukaj
Czwartek, 2 grudnia 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Wyprawka szkolna w 2015 roku
14-07-2015 13:53

INFORMACJA
w zakresie realizacji programu rządowego
"Wyprawka szkolna" w 2015r.


Burmistrz Miasta Lubaczowa informuje, że do dnia 11 września 2015r. można składać w szkołach wnioski w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – "Wyprawka szkolna".
Programem objęci są uczniowie szkół mających siedzibę na terenie miasta Lubaczowa, rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej i klasy IV Technikum oraz, uczniowie niepełnosprawni:
 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy o systemie oświaty ,uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I oraz szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomocy udziela się:
 1. Uczniom, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego z wszystkich klas objętych programem (klasy III SP i IV Technikum) jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł ( netto) na osobę w rodzinie. Dla potrzeb programu będzie brany pod uwagę dochód rodziny obliczany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych tj. uzyskany w roku kalendarzowym 2013, na podstawie przedłożonych zaświadczeń o dochodach lub zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 2. Niespełniającym kryterium dochodowego (objęto 5 % ogólnej liczby uczniów klas objętych programem) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Dla uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a którzy ze względu na uzasadnione przypadki i indywidualną sytuację życiową rodziny wymagają takiej pomocy. Uzasadnieniem takiej sytuacji może być m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania i zdarzenia losowe. Do wniosku zamiast zaświadczenie o dochodach należy dołączyć uzasadnienie.
 3. Niepełnosprawnym zg.z rozporządzeniem (bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie z wyłączeniem klas w których są przewidziane darmowe podręczniki) uczących się w szkołach podstawowych , gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (ZSZ, LO, Technikum ), które mają siedzibę na terenie miasta Lubaczów. Do wniosku zamiast zaświadczenie o dochodach należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych.
Materiały edukacyjne są to, w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne - kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Dofinansowania w ramach programu, dla tej grupy uczniów, obejmuje zakup wskazanych przez nauczyciela podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów dydaktycznych.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół do której uczeń będzie uczęszczał.  

Podstawa prawna programu: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 938) obowiązuje od 2 lipca 2015 r.
Informacje sporządził:
Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Lubaczowie

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
Informacja przygotowana przez:
Miejski Zespół Obsługi Oświaty
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-07-14
Ostatnia modyfikacja: , 2015-07-14
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra