Lubaczów
szukaj
Piątek, 7 sierpnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Aktualności drukuj
Przedsiębiorco czy masz umowę na odbiór odpadów komunalnych?
26-06-2020 11:35


19 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Lubaczowie podjęta uchwałę nr 196/XVI/2019, na mocy której właściciele nieruchomości niezamieszkałych, od 1 marca 2020 r. zostali wyłączeni z gminnego systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Konieczność jej podjęcia wynikała z wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, której zapisy uniemożliwiły, ze względów ekonomicznych, dalszy odbiór odpadów komunalnych z przedmiotowych nieruchomości.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady (sklepy, biura, obiekty kulturalno-oświatowe, gastronomia, itp.) nie są ujęci w system zbiórki odpadów komunalnych.

Ponadto zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkowe, a nie jak dotychczas dobrowolne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 i 2020) właściciele nieruchomości, którzy nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Rolą Gminy Miejskiej Lubaczów w tym systemie jest nadzorowanie wykonania powyższego obowiązku. Burmistrz Miasta Lubaczowa kontroluje posiadanie ww. umowy oraz dowody uiszczania opłat (art. 6 ust. 5a ww. ustawy) oraz prowadzi, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy (art. 3 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy).

W związku z powyższym prosi się o przekładanie umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Sposoby przekładania umów:
 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, poprzez pozostawienie kopi podpisanej umowy w Biurze Obsługi Mieszkańców;
 • Pocztą Polską lub inną drogą korespondencji klasycznej, poprzez wysłanie kopi podpisanej umowy na adres:
  Urząd Miejski w Lubaczowie,
  Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  ul. Rynek 26
  37-600 Lubaczów;
 • drogą elektroniczną, poprzez wysłanie zeskanowanej kopi podpisanej umowy na adres:


PAMIĘTAJ!!
FAKTURA VAT NIE JEST DOWODEM UISZCZENIA OPŁATY!!

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-26
Ostatnia modyfikacja: , 2020-07-01


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra