Lubaczów
szukaj
Wtorek, 1 grudnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Sposób składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04-11-2020 14:19


Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w formie papierowej lub elektronicznej.

Termin złożenia deklaracji w formie papierowej lub elektronicznej:
  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Deklaracja, może być składana w postaci elektronicznej za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ważne
  • Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
  • Deklaracja składana w formie papierowej nie może być skanem dokumentu, musi być podpisana ręcznie przez osobę składającą deklarację.
W przypadku, gdy na terenie nieruchomości na której złożona została już deklaracja, nastąpiła zmiana wpływająca na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, a osoba, która składała deklarację nie ma możliwości zrobienia zmiany danych osobiście, istnieje możliwość złożenia zmiany deklaracji przez osobę upoważnioną za pomocą pełnomocnictwa.

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji


Uwaga

W związku z panującą epidemią w Polsce, a także na terenie naszego regionu informujemy, że od 2 listopada do odwołania Urząd Miejski prowadzi obsługę interesantów w ograniczonym stopniu.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-11-04
Ostatnia modyfikacja: , 2020-11-04


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra