Lubaczów
szukaj
Niedziela, 24 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Zaproszenie do udziału w projekcie "Młodzi z POWERem"
24-11-2020 10:10


W ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Młodzi z POWERem" nr projektu POWR.01.02.01-18-0006/19 oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przekazujemy Państwu informację na temat powyższego projektu.

Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
• kobiety;
• osoby bierne zawodowo;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi:
1. Ustalenie potrzeb Uczestnika/czki Projektu, działania aktywizacyjne. Każdy z Uczestników/czek odbędzie wymienione poniżej wsparcia:
• Indywidualny Plan Działania (6h/osoba), usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, które będą podstawą dalszego udziału w projekcie.
• Miękkie kompetencje zawodowe (1 gr/24h), moduły: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy (zakres: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych), zawodowe kompetencje interpersonalne rynku pracy i warsztat edukacyjny.
2. Szkolenia zawodowe (1 gr/średnio 120h), usługa polegać będzie na przygotowaniu Uczestników/czek Projektu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikację/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Uczestnicy/czki zostaną skierowane przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego IPD oraz zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy.
3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy z Uczestnikiem/czką Projektu (5h/osoba) - celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika/czki Projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Głównym zadaniem będzie dostarczanie Uczestnikowi/czce Projektu (drogą meilową, osobiście) ofert pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem. Metoda pracy: rozmowa indywidualna z Uczestnikiem/czką Projektu, zebranie informacji nadzór nad poprawnym formatem: listu motywacyjnego i CV.
4. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) - każdy z 60 Uczestników/czek Projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Celem jest wyposażenie Uczestnika/czki Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycję. Staż będzie powiązany z IPD i/lub szkoleniem zawodowym i/lub oczekiwaniami pracodawcy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
• stypendium szkoleniowe (9,60 zł/h brutto);
• stypendium stażowe (1 440,00 zł brutto/miesiąc);
• zwrot kosztów dojazdu;
• wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć;
• bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy);
• profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia;
• materiały piśmiennicze (długopis, notatnik);
• zaświadczenie o ukończeniu szkoleniu;
• zaświadczenie o ukończeniu staży;
• pokrycie kosztów egzaminów;
• pokrycie kosztów badań lekarskich.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020


wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-11-24
Ostatnia modyfikacja: , 2020-11-24InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra