Lubaczów
Sobota, 25 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

na 2008 rok drukuj

Uchwalanie budżetu
Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji wójta.
Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez burmistrza objaśnienia do projektu oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa rada.

Wykonywanie budżetu
Wykonywanie budżetu należy do burmistrza i wymaga opracowania, w ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu, układu wykonawczego, przedstawiającego dochody i wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
W tym samym terminie burmistrz opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przekazuje gminnym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym: dotacje dla zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych, płatności i składki na rzecz instytucji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejska burmistrz miasta ujmuje w planie finansowym urzędu miasta.
Realizacja dochodów i wydatków gminy przebiega zgodnie z ustalanym przez burmistrza harmonogramem.

Zmiany budżetu
Zmian w budżecie, w ramach ustawowych uprawnień, dokonuje rada miasta i burmistrz. W ramach swoich uprawnień burmistrz może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz polegających na zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji, a także na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych.
Inne zmiany w planie wydatków budżetu mogą być dokonywane przez burmistrza tylko na podstawie upoważnienia udzielonego przez radę miejską. Upoważnienie to nie może obejmować przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu.

Wykonanie budżetu
Burmistrz sporządza, w zakresie określonym przez radę miejską, informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i przedkłada ją w terminie do dnia 31 sierpnia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej.
W terminie do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego burmistrz sporządza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
Wykonanie budżetu podlega ocenie komisji rewizyjnej, która sporządza i przedkłada radzie gminy wniosek o udzielenie lub nieudzielenie burmistrzowi absolutorium. Wniosek komisji rewizyjnej opiniuje regionalna izba obrachunkowa.
Rada miejska rozpatruje przedłożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu oraz , w terminie do dnia 30 kwietnia po zakończeniu roku budżetowego i podejmuje decyzję w sprawie absolutorium dla burmistrza.


Załączniki


Uchwała 204/XVIII/2008 z dnia 27 lutego 2008r., w sprawie przyjęcia budżetu miasta Lubaczowa na 2008 rok
*- Projekt -* Uchwała Budżetowa na 2008 rok
Zarzadzenie Burmistrza Miasta o prognozie długu na 2008 rok
Sprawozdanie z realizacji budżetu na 2008 rok  
Wykonanie planu finansowego w roku 2008 oraz spis zadań inwestycyjnych na rok 2008  
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2008 rok
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2008 rok
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra