Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Jak wypełnić deklarację drukuj
Wzory wypełniania deklaracji na końcu informacji.

Nowym obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych przez mieszkańców jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do złożenia deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Lubaczowa (przez pojęcie właściciela rozumie się także współwłaściciela, użytkownika, posiadacza, najemcę, dzierżawcę, bądź inne formy władania nieruchomością), a mianowicie:
- właściciele domów jednorodzinnych,
- właściciele lokali w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie, wspólnoty),
- właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj. przedsiębiorstwa, urzędy, szkoły, szpitale, restauracje, sklepy oraz inne.

Druk deklaracji jest wspólny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kopię umowy zawartej z uprawnionym podmiotem na odbieranie odpadów komunalnych lub w przypadku braku umowy kopię dowodu wpłaty za ostatni okres rozliczeniowy (za wyjątkiem mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych).

Wypełnioną deklaracje należy złożyć w tutejszym Urzędzie Miejskim w pokoju nr 16 (wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego) w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
Obowiązek złożenia deklaracji następuje również w następujących przypadkach:
- 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca w przypadku nowych nieruchomości,
- 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, a w szczególności ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Lubaczowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Lubaczowa określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji wraz z wymaganymi uchwałami Rady Miejskiej w Lubaczowie, będzie dostarczony do wszystkich właścicieli nieruchomości w wersji papierowej. Jeśli ktoś zostałby pominięty druk deklaracji będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu lub w pokoju nr 16 w wersji papierowej.


INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

Część A
Zaznaczamy pole wyboru: Pierwsza deklaracja, jeśli do tej pory deklaracja nie była składana. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację z zaznaczonym polem Korekta złożonej wcześniej deklaracji (właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany). Pierwszą deklarację składa także właściciel nieruchomości w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Część B
Zaznaczamy pole wyboru: właściciel/współwłaściciel albo użytkownik, posiadacz, najemca, dzierżawca albo inny
Zaznaczamy pole wyboru: osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej stosownie do statusu prawnego ankietowanego.

Część B1
W przypadku osoby fizycznej należy podać nazwisko, imiona, datę urodzenia, imię ojca, imię matki, numer PESEL.
W przypadku osoby fizycznej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej należy podać pełną nazwę, numer NIP, REGON.

Część B2
Wpisujemy adres zamieszkania dla osób fizycznych lub adres siedziby w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Część B3
Wpisujemy adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja czyli adres nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (zwykle będzie tożsamy z podanym w polu B2).
W przypadku budynków, które nie mają nadanego numeru, a są faktycznie zamieszkałe podajemy nr ewidencyjny działki/ działek, na której/ których się znajduje. W takim przypadku w polu B2 będzie
podany adres zameldowania ankietowanego.

Należy zaznaczyć właściwe pole czy nieruchomość jest zamieszkała, niezamieszkała, zamieszkała tylko w części.
Przez nieruchomość zamieszkałą rozumie się zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną.
Przez nieruchomość niezamieszkałą rozumie się nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, usługowa, handlowa, produkcyjna gastronomiczna itp.
Przez nieruchomość zamieszkałą tylko w części rozumie się nieruchomość, która pełni funkcję mieszkalną dla mieszkańców i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Część C
Ta część deklaracji jest bardzo istotna, ponieważ zawiera oświadczenie właściciela nieruchomości na temat sposobu zbierania odpadów komunalnych.
Przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 1 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wybór sposobu zbierania odpadów ma również konsekwencje w wysokości opłaty, którą będą ponosić właściciele nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Część C1
Tą część wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców.
Należy podać ile osób zamieszkuje nieruchomość, wskazać czy odpady będą segregowane czy też nie.
Dalej właściciel nieruchomości obliczy wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podanej ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz właściwej stawki opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 582/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. .

Przykład. Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym, zamieszkuje 4 osoby, odpady będą zbierane w sposób selektywny. Sposób obliczenia opłaty:
- zgodnie z w/w uchwałą opłata od osoby wynosi 9 zł, wówczas 4 os. x 9 zł = 36 zł

Jeżeli na terenie nieruchomości jest kompostownik, gdzie składowane są odpady zielone i kuchenne to należy zaznaczyć pole tak i podać szacunkową pojemność.
Np. kompostownik o wymiarach 1 m x 1 m x 0,5 m ma pojemność 0,5 m3

W przypadku rażąco dużej różnicy pomiędzy osobami zameldowanymi a zamieszkałymi Urząd Miejski będzie weryfikował prawidłowość danych.

Część C2
Tą część wypełnia właściciel nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców.
Należy podać ilość pojemników odbieranych w skali miesiąca przy minimalnej częstotliwości raz na dwa tygodnie. Minimalna pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości i rodzaju produkowanych odpadów i wynikać z norm określonych w § 6 ust. 7 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa. Dostępne wielkości pojemników: 60 l, 110/120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l (KP-7).
Opłata będzie stanowić iloczyn liczby odebranych pojemników i stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Jeśli nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, należy podać szacunkową pojemność.
W celu weryfikacji czy dobrano właściwą pojemność pojemnika, należy wypełnić część nieruchomość wykorzystywana jest jako: ...

Część C3
Tą część wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej tylko w części.
Opłata miesięczna stanowi sumę opłat z części C1i C2.

Część D
Deklaracja dla swej ważności musi zostać podpisana własnoręcznie, czytelnym podpisem przez właściciela nieruchomości zamieszkałej z podaniem miejsca i daty.

Składając podpis właściciel nieruchomości oświadcza, że znane mu są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Część E
Zostaje pusta.

Część F
Jedynym wymaganym ustawowo załącznikiem w pierwszej deklaracji jest kopia umowy z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych lub w przypadku braku umowy kopię dowodu wpłaty za ostatni okres rozliczeniowy (za wyjątkiem mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, którzy nie posiadają indywidualnych umów).
W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.


Na podstawie danych zawartych w deklaracji każdy właściciel nieruchomości naliczy sobie opłatę łączną za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie ją wpłacał co dwa miesiące do kasy UM Lubaczów lub na jego rachunek bankowy .


W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox prosimy o zapisanie pliku na dysku przed jego otwarciem, lub wybranie opcji podglądu pliku w innym programie niż domyślny.


Dokument w formacie PDF WZÓR deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla NIERUCHOMOŚCI TZW. PUSTOSTANÓW.
Dokument w formacie PDF WZÓR deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH.
Dokument w formacie PDF WZÓR deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - OSOBY FIZYCZNE.
Dokument w formacie PDF WZÓR deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - OSOBY PRAWNE.
Dokument w formacie PDF WZÓR deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra