Lubaczów
szukaj
Środa, 8 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady drukuj

19 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Lubaczowie podjęta uchwałę nr 196/XVI/2019, na mocy której właściciele nieruchomości niezamieszkałych, od 1 marca 2020 r. zostali wyłączeni z gminnego systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Konieczność jej podjęcia wynikała z wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, której zapisy uniemożliwiły, ze względów ekonomicznych, dalszy odbiór odpadów komunalnych z przedmiotowych nieruchomości.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady (sklepy, biura, obiekty kulturalno-oświatowe, gastronomia, itp.) nie są ujęci w system zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.

Ponadto zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkowe, a nie jak dotychczas dobrowolne.

Rolą Gminy Miejskiej Lubaczów w tym systemie jest nadzorowanie wykonania powyższego obowiązku.

Pliki do pobrania
>> rejestr_dzialalnosci_regulowanej.pdf

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra