Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 27 września 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych drukuj
Regulamin świadczenia usług publicznych
świadczonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
prowadzonym przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

§ 1.
 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie miasta Lubaczowa przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7.
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Lubaczowa w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
 4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust.3, przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady i złożeniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni, wspólnoty) do złożenia formularza, o którym mowa w ust.4 zobowiązany jest właściciel /najemca lokalu, dołączający do w/w formularza zaświadczenie informujące, że zamieszkuje lokal.
 6. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów zobowiązany jest do złożenia formularza, o którym mowa w ust. 4 i przekazania go osobie transportującej odpady.
 7. Osoba transportująca odpady na zlecenie, o której mowa w ust.6, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenia formularza właściciela odpadów, o którym mowa w ust.4.
 8. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
 9. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§ 2.
 1. PSZOK jest czynny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w dniach:
  1) wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00,
  2) czwartki w godzinach od 13.00 do 17.00,
  3) soboty w godzinach od 9.00 do 13.00
 2. Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas odbioru odpadów.
 3. Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK oraz godzin, w których funkcjonuje zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubaczowa i Milejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.
 4. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
 5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 6. Obsługujący PSZOK prowadzi ewidencję nieruchomości, z których dowieziono we własnym zakresie odpady oraz masy przyjętych odpadów.

§ 3.
Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:
 1. podporządkowania się zaleceniom pracownika, pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
 2. przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,
 3. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nieużywania źródeł otwartego ognia,
 4. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,
 5. samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

§ 4.
 1. W PSZOK zbierane będą w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
  1) papier i tektura,
  2) metale,
  3) tworzywa sztuczne,
  4) szkło,
  5) opakowania wielomateriałowe,
  6) bioodpady,
  7) odpady wielkogabarytowe,
  8) odzież i tekstylia,
  9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  10) zużyte opony,
  11) odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz, szkło okienne, stolarka okienna i drzwiowa, płyty,elementy metalowe i inne pochodzące z robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lub na wykonanie/rozbiórkę których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,
  12) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
  13) zużyte baterie i akumulatory,
  14) przeterminowane leki i chemikalia,
  15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.
 2. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
  1) zmieszane odpady komunalne,
  2) odpady zawierające azbest,
  3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
  4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
  5) sprzęt budowlany,
  6) urządzenia przemysłowe,
  7) odpady poprodukcyjne,
  8) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
  9) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),
  10) butle gazowe,
  11) gaśnice,
  12) wata i wełna szklana,
  13) padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie,
  14) wszelkie inne odpady, które nie stanowią odpadów o charakterze komunalnym.

§ 5.
 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach.
 3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który umieści je w odpowiednich pojemnikach.
 4. Odpady zielone należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera lub we wskazanym miejscu.
 5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.
 6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości.
 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
  1) odpady z betonu i gruzu betonowego i ceglanego (niezanieczyszczone),
  2) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),
  3) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.).

§ 6.
 1. Pracownik obsługi PSZOK ma obowiązek:
  1) uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości według Załącznika Nr1do niniejszego Regulaminu, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację,
  2) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w§ 4,
  3) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,
  4) ważenia dostarczanych odpadów.
 2. Pracownik PSZOK udziela pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania.

§ 7.
 1. Odmowa przyjęcia odpadów następuje w przypadku:
  1) dostarczenia odpadów niespełniających wymagań niniejszego regulaminu,
  2) przyjęcie odpadów może zagrażać życiu lub zdrowiu osób,
  3) przyjęcie odpadów może zagrażać zniszczeniem środowiska,
  4) zachodzi prawdopodobieństwo, że odpady pochodzą z działalności gospodarczej albo z terenu innej gminy.

Lubaczów, dnia ……………
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że dostarczone do PSZOK odpady, wyszczególnione poniżej, zostały wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie miasta Lubaczowa, ulica …………………………………………. nr ………………, nr lokalu……………….. której jestem * właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem/posiadaczem/lokatorem/zarządcą/ inny sposób użytkowania (wpisać jaki…………………………………………………………………..)

Na potwierdzenie swej tożsamości okazuje do wglądu dokument ze zdjęciem**

ODPADY PRZYJMOWANE W PSZOK
Lp. Rodzaj Masa (kg)
Ilość (szt.)
UWAGI
1 Papier ...............kg  
2 Tworzywa sztuczne ...............kg
 
3 Opakowania wielomateriałowe ...............kg
 
4 Szkło ...............kg
 
5 Bioodpady ...............kg
 
6 Przeterminowane leki ...............kg
 
7 Chemikalia ...............kg
 
8 Zużyte baterie i akumulatory ...............kg
 
9 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ...............kg
 
10 Meble i inne odpady wielkogabarytowe ...............kg
 
11 Zużyte opony ...............kg
 
12 Odpady budowlane i rozbiórkowe ...............kg
 
13 Odzież i tekstylia ...............kg
 
RAZEM ...............kg
 

Ponadto oświadczam, że:
1) Zapoznałem(am) się z Regulaminem funkcjonowania PSZOK i akceptuję go w całości.
2) Odpady wyszczególnione powyżej nie powstały w związku z prowadzoną działalnością.
3) Jestem upoważniony do dysponowania i wyzbycia się rzeczy przekazywanej do PSZOK

…………………………………………
(data i czytelny podpis pracownika PSZOK)
 …………………………………………
 (data i czytelny podpis dostarczającego)

 * niepotrzebne skreślić
** jeżeli odpady zostały dostarczone przez właściciela nieruchomości

W przypadku zlecenia transportu odpadów komunalnych do PSZOK innej osobie, należy wypełnić upoważnienie znajdujące się na drugiej stronie

Załącznik do regulaminu PSZOK


Lubaczów, dnia .............…
Upoważnienie do dostarczenia odpadów do PSZOK

Ja ...........................................................................niżej podpisany, upoważniam Pana/Panią....................................................................do dostarczenia odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie nieruchomości, wskazanej w oświadczeniu, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

........................................................................…
czytelny podpis właściciela nieruchomości

Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu dostarczenia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

..............................................................…
czytelny podpis osoby upoważnionej


Obowiązek informacyjny dla właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie z siedzibą: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów; - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mzgkim.lubaczow.pl;

Cele przetwarzania: realizacja zadali polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.

Podstawa prawna: art, 6 ust. i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Przysługuje Pani/ Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek informacyjny dla osoby transportującej odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27kwietnia 2016 r. (RODO) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, iż:

᠆ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie z siedzibą: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów; - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mzgkim.lubaczow.pl;

Cele przetwarzania danych: przekazanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z udzielonej zgody. Brak zgody skutkuje brakiem możliwości przekazania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odbiorcy danych osobowych: Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał administrator oraz upoważnieni przez administratora pracownicy w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych.

Pana/ Pani dane będą ujawnione również dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, z których korzysta administrator.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Sam administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę. W przypadku gdy zaistnieją przesłanki do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator poinformuje niezwłocznie o tym fakcie.

Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną stanowiąca załącznik nr 2 da Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Przysługuje Pani/ Panu prawa do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skorzystanie z przysługujących praw, wymienionych powyżej, możliwe jest poprzez przesłanie na adres e-mail: iodo@mzgkim.lubaczow.pl; bądź złożenie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów wniosku do administratora danych.
Pliki do pobrania
>> pszok_lubaczowregulamin.pdf
>> pszok_lubaczowregulamin_oswiadczenie.pdf
>> pszok_lubaczowregulamin_rodo.pdfInspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra