Lubaczów
szukaj
Wtorek, 12 listopada 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Reforma w gospodarce odpadami komunalnymi drukuj
1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Tym samym Polska dołączyła do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z nowymi regulacjami gminy przejmą odpowiedzialność za odbiór śmieci od mieszkańców. Ustawodawca nałożył na samorządy dodatkowe obowiązki, zwłaszcza w kwestiach związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych.
Gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu. Należy pamiętać, że zaistniałe zmiany to nie nasz lokalny wymysł, lecz konieczność wynikająca ze zmiany przepisów. Za nie wprowadzenie nowych przepisów, gminy czekają dotkliwe kary finansowe.


Co czeka mieszkańców Lubaczowa


Od dnia 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Lubaczowa zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. Od tego dnia gmina miejska przejmie nadzór nad całym systemem i będzie odpowiedzialna za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych na terenie Lubaczowa. Planuje się, że do nowego systemu zostaną wchłonięte wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe przez mieszkańców (tj. budynki jednorodzinne i wielorodzinne), jak również nie zamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne (np. wszelkiego rodzaju prowadzona działalność gospodarcza, sklepy, budynki użyteczności publicznej, szkoły itp.).

Dokument w formacie PDF Uchwała 476/XXV/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubaczowa, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

Od 1 lipca 2013 r. nie trzeba będzie już zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, ponieważ w imieniu mieszkańców zrobi to miasto. Nowym obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 30 kwietnia 2013r. W deklaracji właściciel nieruchomości poda dane adresowe nieruchomości, liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość i wyliczy wysokość miesięcznej opłaty. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oddawanych miesięcznie i stawki za te pojemniki.


Tabela 1. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Lubaczowa po 1 lipca 2013r. dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców

(Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 582/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. )

Rodzaj zabudowy

jednorodzinna

wielorodzinna

Ilość osób

do 3 osób

pow. 3 osób

do 3 osób

pow. 3 osób

Stawka za odpady niesegregowane

16,00 zł

15,00 zł

Stawki za odpady segregowane

10,50 zł

9,00 zł

10,00 zł

8,50 zł


Tabela 2. Stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności obowiązujące na terenie Lubaczowa po 1 lipca 2013 r. dla nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców

(Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 582/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. )

Pojemność pojemnika

60 l

110/120 l

240 l

1100 l

7000 l

Stawki za odpady niesegregowane

11,00 zł

22,00 zł

43,00 zł

122,00 zł

540,00 zł

Stawki za odpady segregowane

9,00 zł

18,00 zł

35,00 zł

105,00 zł

450,00 zł


Tabela 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości po 1 lipca 2013 r.

(Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 581/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. )

Rodzaj nieruchomości

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców

Odpady komunalne zmieszane

raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż raz na tydzień

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

Odpady zbierane w sposób selektywny (segregowane)

raz na miesiąc

w miarę zapotrzebowania, aby pojemniki nie uległy przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu

raz w miesiącu

Odpady ulegające biodegradacji

- w sezonie letnim raz na dwa tygodnie

- w sezonie zimowym raz na miesiąc

- w sezonie letnim raz na tydzień

- w sezonie zimowym raz na miesiąc

wg indywidualnych potrzebDokument w formacie PDF Uchwała 583/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokument w formacie PDF Uchwała 582/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


Gmina będzie bezwzględnie egzekwować obowiązek płatności, gdyż jedynym źródłem utrzymania nowego systemu będą opłaty pobierane od mieszkańców. W odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców planuje się wprowadzić metodę naliczania opłaty w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale. Wprowadza się również jednolity tryb i częstotliwość wnoszenia opłat.

Dokument w formacie PDF Uchwała 580/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r. ww sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokument w formacie PDF Uchwała 792/XLVI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie premiował osoby segregujące odpady, nakładając na nich niższe stawki opłaty. Segregacji należy poddawać wszystkie frakcje odpadów. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą: papier, szkło, plastik + metal, odpady biodegradowalne, zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa. Wszystkie inne odpady: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, odpady budowlane i rozbiórkowe. będzie można również na bieżąco, według potrzeby, oddawać bezpłatnie do miejskiego punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zasady funkcjonowania tego punktu zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.


Dokument w formacie PDF Uchwała 581/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Dokument w formacie PDF Uchwała 63/X/2015 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dzięki wprowadzonym zmianom spełnione zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi, a miasto będzie czystsze - zniknie pokusa nielegalnego pozbywania się odpadów poprzez ich spalanie i tworzenie dzikich wysypisk śmieci.
Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o obowiązujących aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdują się także na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/.


Segregacja będzie się opłacać.

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie "drugie życie", tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska. Od 1 lipca segregacja odpadów pozwoli nam także oszczędzać pieniądze.
Choć dziś korzyści finansowych dla naszej kieszeni jeszcze nie ma, to odpowiednie gospodarowanie odpadami na pewno korzystnie wpływa na środowisko. Współczesna technologia pozwala dużą część produktów przetworzyć, dzięki czemu zyskują swoje "drugie życie". Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Przeczytaj o zasadach segregacji odpadów.


KALENDARZ

16
11

Dni Seniora 2019
„Kuchnia Seniora”

16
11

Dni Seniora 2019
Konkurs
„Twórczość Artystyczna Seniorów”

16
11

Koncert
„Eleni z zespołem”

27
11

Dni Seniora 2019
„Tango dla Seniora”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra