Lubaczów
szukaj
Niedziela, 24 stycznia 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Regulamin utrzymania czystości i porządku drukuj
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów, dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów ich przeprowadzania,
9) zwolnienia, właścicieli nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady

Rozdział  2.

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

§  2. 
1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury,
2) metali (np. puszki, złom),
3) tworzywa sztucznego,
4) szkła bezbarwnego i kolorowego,
5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
6) bioodpadów,
7) przeterminowanych leków i chemikaliów,
8) odpadów niebezpiecznych,
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lub na wykonanie/rozbiórkę których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,
14) zużytych opon,
15) odpadów tekstyliów i odzieży.
2.  Odpady komunalne pozostałe po wysegregowaniu frakcji, o których mowa w ust. 1, zbierane są w pojemnikach lub workach jako odpady zmieszane.
3.  Odpady o których mowa w ust. 1 i 2 zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach określonych w rozdziale 4 Regulaminu.
4.  Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powinno odbywać się wg następujących zasad:
1) zbieranie w pojemnikach, kontenerach lub workach o określonej kolorystyce i oznaczeniach wyłącznie frakcji odpadów do nich przeznaczonych,
2) selektywnie zebrane odpady po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do pojemnika lub worka oczyścić,
3) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgniatać przed złożeniem do pojemnika tak, aby zachowały zmniejszoną objętość,
4) selektywnie zebrane odpady przekazywane uprawnionemu podmiotowi w workach należy zabezpieczyć przed zmieszaniem podczas transportu poprzez związanie worka.
5.  Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do poszczególnych frakcji, umieszcza się wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.

§  3. 
1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników będących częściami dróg publicznych, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
3.  Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu umożliwiającym ich zbieranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§  4. 
1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.
2.  Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy powstające przy tym odpady są gromadzone selektywnie, w sposób nie powodujący zanieczyszczenie środowiska.

Rozdział  3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników, worków i miejsc gromadzenia odpadów.

§  5. 
1.  Na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące rodzaje pojemników, kontenerów i worków:
1) kosze uliczne o pojemności minimalnej 30 litrów,
2) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego na odpady zmieszane o pojemności od 60 do 1100 litrów
3) kontenery o pojemności od 5m3 do 10m3,
4) pojemniki do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej i w miejscach publicznych o pojemności od 120 l do 2500 l,
5) worki z tworzywa sztucznego oraz worki biodegradowalne o pojemności 60, 80 i 120 litrów,
6) pojemniki przeznaczone na odpady budowlano-remontowe,
7) pojemniki specjalistyczne o różnej objętości np. na: przeterminowane leki, zużyte baterie,
2.  Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy w nich gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:
1) NIEBIESKI z napisem "PAPIER" - z przeznaczeniem na papier,
2) ŻÓŁTY z napisem "TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, OPAKOWANIA METALOWE" - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
3) ZIELONY z napisem "SZKŁO" - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne oraz kolorowe,
4) BRĄZOWY z napisem "BI00DPADY" - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,
5) CZARNY z napisem "ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE" - z przeznaczeniem na odpady zmieszane.
3.  Worki powinny dodatkowo posiadać oznaczenie "GMINA MIEJSKA LUBACZÓW", nazwę przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz opis odpadów jakie należy gromadzić w poszczególnych workach.
4.  Ilość i objętość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zmieszanych, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników lub worków,
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca, która na terenie Lubaczowa wynosi 15 litrów tygodniowo, przy czym w przypadku zabudowy jednorodzinnej pojemność pojemnika lub worka nie może być mniejsza niż 120 litrów.
5.  Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 6 oraz częstotliwość ich wywożenia.
6.  W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach, workach lub kontenerach uwzględniając następujące normy tygodniowe:
1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - 2 litry na każdego pracownika i ucznia, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności min. 120 litrów,
2) dla lokali handlowych 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 litrów na lokal,
3) dla punktów handlowych poza lokalem 5 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 litrów na każdy punkt,
4) dla lokali gastronomicznych 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności min. 120 litrów na lokal,
5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 120 litrów na punkt,
6) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 60 litrów,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych co najmniej pojemnik lub worek o pojemności 60 litrów na każdych 10 pracowników,
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, szpitali i internatów 10 litrów na jedno łóżko, lub miejsce noclegowe i na każdą osobę pracującą jednak nie mniej niż 120 litrów,
9) dla ogródków działkowych 10 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem,
10) dla domów letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w których nie zamieszkują mieszkańcy - 10 litrów na każdą nieruchomość,
7.  Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy dokonują kompostowania bioodpadów na własne potrzeby zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.

§  6.
Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w Regulaminie, przy czym rodzaj, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne oraz termin i sposób odbioru odpadów następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

§  7.
Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowousługowe, przystanki komunikacji, parki powinny być obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l. Kosze należy umiejscowić w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych tj. okolice przejść dla pieszych, na przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Wyznacznik do określenia ilości koszy ulicznych w/w miejscach należy przyjąć - doświadczalnie - wg potrzeb.

§  8. 
1.  Pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, na równej i w miarę istniejących możliwości utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
2.  W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników lub worków na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.
3.  Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.
4.  Obowiązek posiadania odpowiednich pojemników można zrealizować poprzez zakup takich pojemników, wydzierżawienie lub wypożyczenie.
5.  Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz worki do gromadzenia odpadów zmieszanych są nieodpłatne i dostępne są w siedzibie uprawnionego podmiotu odbierającego odpady.

§  9. 
1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady. Przez udostępnienie pojemnika lub worka należy rozumieć wystawienie pojemnika lub worka z odpadami komunalnymi przed ogrodzenie nieruchomości, na chodnik, pobocze lub poprzez udostępnienie altanki śmietnikowej, w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu.
2.  Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą.

§  10.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz dostępem zwierząt,
3) poddawanie pojemników myciu i oczyszczeniu,
4) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym w szczególności poprzez stałą kontrolę ich szczelności.

§  11.
Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez:
1) usuwanie z otoczenia odpadów zalegających wokół pojemników oraz ich zamiatanie i uprzątanie,
2) mycie płyty, na której ustawione są pojemniki z taką częstotliwością, aby powstające na niej zanieczyszczenia nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości, w szczególności zapachowych.

Rozdział  4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§  12.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§  13. 
1.  Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie,
b) odpady ulegające biodegradacji:
1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
1 raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca,
c) zebrane selektywnie - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe:
2 razy na miesiąc w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia,
1 raz na miesiąc w okresie od 1 września do 31 maja,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
e) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na tydzień,
b) odpady ulegające biodegradacji:
1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
1 raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca,
c) zebrane selektywnie - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe: - 2 razy w miesiącu,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
e) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie rzadziej niż:
a) odpady komunalne zmieszane - 1 raz na 2 tygodnie, za wyjątkiem pkt 4, 6 i 7
b) odpady ulegające biodegradacji:
1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
1 raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca, za wyjątkiem pkt 4, 6 i 7,
c) zebrane selektywnie - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
4) z terenów cmentarzy odpady zmieszane i biodegradowalne nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy czym w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 na 2 tygodnie
5) z koszy ulicznych - w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
6) z terenów ogródków działkowych - według częstotliwości i na zasadach ustalonych przez zarząd ogródków działkowych, jednak w przypadku odpadów zmieszanych i biodegradowalnych, w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 na 2 tygodnie,
7) z domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w których nie zamieszkują mieszkańcy w przypadku opadów zmieszanych i biodegradowalnych - 1 raz w miesiącu przy czym w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 na 2 tygodnie.
2.  Właściciele nieruchomości mogą pozbyć się odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, w każdym innym terminie poza określonym w harmonogramie poprzez dostarczenie ich na własny koszt do wskazanego na terenie miasta Lubaczowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się komunalnych odpadów niebezpiecznych na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta.
4.  Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie miasta Lubaczowa. Lista wyznaczonych punktów jest dostępna w budynku i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz jest na bieżąco aktualizowana.
5.  Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie zbiórki odpadów oraz w wyznaczonych punktach handlowych i w szkołach. Lista wyznaczonych punktów jest dostępna w budynku i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz jest na bieżąco aktualizowana.
6.  Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
7.  Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.
8.  Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót właściciel nieruchomości jest obowiązany dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zamówić odpowiedni pojemnik u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Pozbywanie się pozostałych odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywa się na koszt właściciela nieruchomości.
9.  Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta Lubaczowa.

§  14.
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków:
1) właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do jego opróżnienia poprzez zapewnienie wywozu przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie,
2) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych winna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia, a ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych nie powinna odbiegać w sposób istotny od ilości wody zakupionej do celów bytowych,
3) właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do pozbywania się osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni,
4) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z ich instrukcji eksploatacji,
5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości do podmiotu świadczącego takie usługi, tj. posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Lubaczowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

Rozdział  5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§  15.
Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 zaleca się wprowadzenie następujących zachowań zapobiegających powstawaniu odpadów komunalnych w życiu codziennym:
1) wybieranie produktów, które nie posiadają zbędnych opakowań,
2) wielokrotne używanie opakowań nadających się do danego celu,
3) racjonalne korzystanie z papieru poprzez wykorzystywanie obu stron kartki,
4) korzystanie z elektronicznego przesyłu danych i poczty,
5) tworzenie punktów, miejsc pozwalających na wielokrotne udostępnianie gazet i magazynów czytelnikom,
6) kupowanie baterii nadających się do ładowania (tzw. akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych,
7) unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników,
8) zakup i konsumpcja napojów, pożywienia, środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić,
9) przekazywanie zużytej odzieży, obuwia i innych przedmiotów do ponownego użycia,
10) wybieranie produktów trwałych,
11) czytanie etykiet na produktach i świadome podejmowanie decyzji konsumenckich,
12) Kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Rozdział  6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§  16. 
1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia.
2.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami.

§  17. 
1.  Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na terenach do wspólnego korzystania w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. Zebrane odpady należy umieścić w przyulicznym koszu na zmieszane odpady komunalne.
2.  W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na terenach do wspólnego korzystania zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) psa należy prowadzić na smyczy,
2) psy, należące do ras uznanych, na podstawie odrębnych ustaw, za agresywne muszą być prowadzone w kagańcu.
3.  Uwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone, gdy pies ma nałożony kaganiec a osoba, z którą przebywa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4.  Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.

Rozdział  7.

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§  18. 
1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2.  Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie gminy, za wyjątkiem nieruchomości położonych:
1) w zabudowie wielorodzinnej,
2) w zabudowie jednorodzinnej w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej,
3) na których znajdują się budynki użyteczności publicznej.

§  19. 
1.  Chów zwierząt gospodarskich powinien być prowadzony:
1) w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
2) w sposób niepogarszający warunków zdrowotnych ludzi i niepowodujący konfliktów międzyludzkich,
3) w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
2.  Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych zwierząt na zewnątrz obiektów.
3.  Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.
4.  Ścieki z ww. pomieszczeń powinny być odprowadzane za pomocą urządzeń wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
5.  Ścieki nie powinny zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie mogą powodować zawilgocenia ścian budynków i ich fundamentów.
6.  Osoby prowadzące hodowlę zwierząt zobowiązani są do usuwania powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
7.  Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

§  20. 
1.  Hodowcy pszczół obowiązani są do ustawienia uli w odległości co najmniej 10 metrów od granicy nieruchomości i oddzielenia ich stałą przeszkodą (szczelny parkan, mur, krzewy o zwartych koronach) o wysokości co najmniej 3 m, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
2.  Wprowadza się zakaz lokalizacji uli pszczelich w odległości mniejszej niż 100 m od szkół, przedszkoli, boisk sportowych oraz osiedli mieszkaniowych w budownictwie wielorodzinnym.

Rozdział  8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§  21. 
1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,
3) zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
4) miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne,
5) nieruchomości, w obrębie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,
6) dodatkowe, gdzie stwierdzono występowanie zwiększonej populacji gryzoni.
2.  Deratyzację przeprowadza się w terminie od 15 października do 15 listopada lub w innym terminie w zależności od potrzeb.
Pliki do pobrania
>> uchwalawsprawieregulaminu.pdf

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra