Lubaczów
szukaj
Środa, 25 listopada 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Karty Informacyjne drukuj

Sekretarz Miasta

Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)

Zgłoszenie kandydata na ławnika


Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności

Karty informacyjne Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności dostępne są na stronie pod adresem https://www.obywatel.gov.pl


Biuro Obsługi Mieszkańców

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenia o posiadaniu lub nie gospodarstwa rolnego, wielkości użytków rolnych, dochodowości z gospodarstwa rolnego, o figurowaniu lub nie w ewidencji podatkowej urzędu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zaświadczenia/odpisy z ewidencji działalności gospodarczej (archiwalnej)


Referat Organizacyjny i Kadr

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, członkom rodziny żołnierza oraz dla samotnych żołnierzy

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Duplikat świadectwa pracy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykaz dziennych opiekunów

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Udostępnienie informacji publicznej


Biuro Promocji i Informacji

Decyzja w sprawie organizacji imprez masowych

Decyzja w sprawie uzyskania dotacji przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Decyzja w sprawie uzyskania dotacji przez kluby sportowe


Referat Inwestycji i Rozwoju

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Dofinansowanie zadania w ramach inicjatywy lokalnej


Referat Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Nabycie prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom

Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości

Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy

Sprzedaż, zamiana nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, podział nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne (w przypadku wydzielenia nowych dróg lub wydzielenia działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha)

Podział nieruchomości jako zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie i wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości

Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Ustanowienie trwałego zarządu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Zaświadczenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Sporządzenie lub zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wycinka drzew i krzewów

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacje o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych

Interwencja w sprawie usuwania nielegalnych wysypisk odpadów

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - sklepy i gastronomia

Zezwolenie na wyprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - jednorazowe

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - catering

Udostępnianie akt archiwalnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Referat Podatków i Opłat

Decyzja w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

Decyzja w sprawie odpisu podatku od środków transportowych

Decyzja w sprawie zwolnienia i zastosowania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru lub korekty wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Decyzje w sprawie udzielania ulg podatkowych na wniosek podatnika – jako pomoc de minimis w formie:

  • umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę
  • odroczenia terminu płatności podatku, lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru lub korekty wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru lub korekty wymiaru podatku leśnego od osób prawnych

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru lub korekty wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru lub korekty wymiaru podatku rolnego od osób prawnych

Wymiar podatku od środków transportowych

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru lub korekty wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru lub korekty wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych


Wzory dokumentów - uniwersalne

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc "de minimis"


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc "de minimis" lub pomoc "de minimis" w rolnictwie lub rybołówstwie

Wzór pełnomocnictwa


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra