Lubaczów
Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
08-03-2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie"
08-03-2018

Lubaczów, dnia 07.03.2018 r.
GPR.6220.1.2.2018

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 61 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam, że na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów z dnia 06.03.2018 r.

zostało wszczęte postępowanie:

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na działce nr ewid. 1672 przy ulicy Mickiewicza w Lubaczowie. Zawiadomienie niniejsze zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w Lubaczowie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubaczowa ul. Rynek 26 oraz w miejscu realizacji inwestycji.

Informuję zainteresowanych o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
  • - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  • - Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie.
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej w każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym ma skutek prawny.

W terminie 30 dni od daty otrzymania i ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr C6 I piętro – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-03-08
Ostatnia modyfikacja: , 2018-03-08


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra