Lubaczów
Poniedziałek, 17 grudnia 2018r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
08-03-2018
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie poprzez termomodernizację
08-03-2018

Lubaczów, dnia 07.03.2018r.
GPR.III.6220.1.2.2018


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1257) oraz art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 168 w Lubaczowie.

W terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr C6 I piętro – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-03-08
Ostatnia modyfikacja: , 2018-03-08


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra