Lubaczów
Niedziela, 21 lipca 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
02-01-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącycm postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02-01-2019

Lubaczów, dnia 2.01.2019 r.
GPR.V.6733.23.2018O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia PE-dn 90  na terenie działek 1450, 1216/3, 1216/2,1216/1 w Lubaczowie przy ul Mickiewicza.

wydane zostało postanowienie:

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie , znak: PZDW-RDW-IIIa-6201cp/22/18 z dnia 31.10.2018r.
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, znak; RZ.RPP.611.1375.2018.MK  z dnia 21.12.2018 / data wpłynięcia  31.12.2018/

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-01-02
Ostatnia modyfikacja: , 2019-01-02


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra