Lubaczów
Czwartek, 23 maja 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
11-03-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
11-03-2019

Lubaczów, dnia 11.03.2019 r.
GPR.6733.1.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
o zabranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzjiZgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1945)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na terenie działek nr 837, 838/2, 839, 840, 841/2 przy ul. Polnej w Lubaczowie zostało zakończone, a zebrane dowody i materiały są wystarczające do wydania w/w decyzji.
W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-03-11
Ostatnia modyfikacja: , 2019-03-11


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra