Lubaczów
Czwartek, 23 maja 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
13-03-2019
Obwieszczenie
13-03-2019

Lubaczów, dnia 13.03.2019 r.
GPR.6733.5.2019


O B W I E S Z C Z E N I E


     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w związku z pismem Zakładu Usług Budowlano – Instalacyjnych Władysław Szczurko „ELEKTRI” Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzór, dotyczącym zmiany złożonego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: „Budowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i złącza licznikowego ZL-1 oraz wymiana rozdzielni stacyjnej RS, na terenie działek nr 967/2, 967/3, 966, 969, 986/2, 987, 1121 obr. Lubaczów oraz dz. nr 3 obr. Dąbków” informuję,

że planowana inwestycja nie będzie realizowana na działkach o nr ewid. 967/2 i 967/3. Po zmianie projektowana linia przebiegać będzie przez działki o nr ewid. 966, 969, 986/2, 987, 1121 (obr. Lubaczów) i dz. nr 3 (obr. Dąbków).

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-03-13
Ostatnia modyfikacja: , 2019-03-13


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra