Lubaczów
Czwartek, 22 sierpnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
21-03-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21-03-2019

Lubaczów, dnia 21.03.2019 r.
GPR.6733.6.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:
Budowa linii kablowej nn wraz z przyłączami kablowymi nn do zasilania budynków mieszkalnych, na terenie działek oznaczonych wg operatu ewidencji gruntów nr 1450, 1461/1, 1462/1, 1463/1, 1464, 1460, 1485, 1458/6, 1458/5, 1458/4, 1458/3, 1458/2, obr. Lubaczów, na rzeczPGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

wydane zostało postanowienie:

Starosty Lubaczowskiego, znak: R.6123.55.2019 z dnia 18.03.2019 r. (data wpływu 19.03.2019r.), 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, znak: PZDW-RDW-IIIa-6201cp/08/19 z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu 14.03.2019 r.),

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-03-21
Ostatnia modyfikacja: , 2019-03-21


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra