Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
26-03-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26-03-2019

Lubaczów, dnia 26.03.2019 r.
GPR.6733.1.2019


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam,

że w dniu 26.03.2019 r. została wydana na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Grzegorza Hołysza, decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 63, na terenie działek nr 837, 838/2, 839, 840, 841/2 przy ul. Polnej w Lubaczowie.

Każdy kto ma w tym interes prawny może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (pok. Nr C6) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeniew formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-03-26
Ostatnia modyfikacja: , 2019-03-26


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra