Lubaczów
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
16-04-2019
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16-04-2019

Lubaczów, dnia 16.04.2019 r.
GPR.6733.5.2019


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że sprawa inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i złącza licznikowego ZL-1 oraz wymiana rozdzielni stacyjnej RS, na terenie działek nr 966, 969, 986/2, 987, 1121 obr. Lubaczów oraz dz. nr 3 obr. Dąbków, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

nie zostanie rozpatrzona w terminie określonym w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Niezałatwienie sprawy w wyżej określonym terminie wynika ze zmiany trasy projektowanej linii kablowej.

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 Kpa wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 16.05.2019 r.

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) lub w terminach wyznaczonych przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-04-16
Ostatnia modyfikacja: , 2019-04-16


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra