Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
17-04-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy garaży dla samochodów osobowych na działce 3007/4, 3007/5 obr. 1 Lubaczów
17-04-2019

Lubaczów, dnia 17.04.2019 r.
GPR.6730.19.2019O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 17.04.2019 r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Słowackiego 34 a, 37-600 Lubaczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą:

Budowa garaży dla samochodów osobowych na działce 3007/4, 3007/5  obr. 001 Lubaczów.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentami  zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w  Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. C5 (I piętro).Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-04-17
Ostatnia modyfikacja: , 2019-04-17


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra