Lubaczów
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
07-05-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
07-05-2019

Lubaczów, dnia 07.05.2019 r.
GPR.6733.9.3.2019                   

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 oraz 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26.04.2019 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów zostało wszczęte postępowaniew sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach budownictwa jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1778/4, 1778/5, 1778/6, 1778/7, 1778/8, 1778/9  na zapleczu ul. Przemysłowej w Lubaczowie.


W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. C6 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, w okresie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Obwieszczenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – parter.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-05-07
Ostatnia modyfikacja: , 2019-05-07


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra