Lubaczów
Niedziela, 22 września 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
05-06-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05-06-2019

Lubaczów, dnia 05.06.2019 r.
GPR.6733.9.5.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na zapleczu ul. Przemysłowej w Lubaczowie, na terenie działek ozn. wg operatu ewidencji gruntów nr 1778/1, 1778/2, 1778/3, 1778/4, 1778/5, 1778/6, 1778/7, 1778/8, 1778/9, obr. Lubaczów, na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów,

wydane zostało postanowienie:

Starosty Lubaczowskiego, znak: R.6123.134.2019 z dnia 30.05.2019 r. (data wpływu: 31.05.2019 r.),
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, znak: PZD.443.65.2019 z dnia 03.06.2019 r. (data wpływu: 04.06.2019 r.)

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-06-05
Ostatnia modyfikacja: , 2019-06-05


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra