Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
26-07-2019
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
26-07-2019

Lubaczów, dnia 26.07.2019 r.
GPR.6733.15.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o umorzeniu postępowania


Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26.07.2019 r. została wydana na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów, Referatu Inwestycji i Rozwoju, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

Rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sudel w Lubaczowie na działkach o nr ewid. 4411/4, 4411/5, 4412, 4456, 4440/1, 4441, 4416/1.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. C6 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym  wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM  w Lubaczowie, ul. Rynek 26, - parter.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-26
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-26


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra