Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
06-09-2019
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
06-09-2019

Lubaczów, dnia 06.09.2019 r.
GPR.6220.1.1.2019


P o s t a n o w i e n i e


     Działając na podstawie:
- art. 59 ust.1 pkt 2, 63 ust.2, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm. powoływana dalej jako „Uooś”),
- art. 123, art.142  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 
po rozpatrzeniu wniosku  Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów z dnia  01.08.2019 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+275” na działkach nr ewid. 2206/27, 2206/30, 2472/1, 2206/26, 5005/7, 2439/1 przy ul. Nowej, na działkach nr ewid. 2390/5, 2522/1, 2213, 2239, 5676/27, 2299/1, 2299/14, 5211/2, 2390/7, 5677/75, 2525/2, 2388/1, 2402/3, 2390/6, przy ul. Konopnickiej, na działkach nr ewid. 2561/2, 2069/3, 2656 przy ul. Mickiewicza, na działkach nr ewid. 2607/1, 2606/1, 2722/3, 2722/2, 2722/7, 2752, 2605/2 przy ul. Krasińskiego”,

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+275” na działkach nr ewid. 2206/27, 2206/30, 2472/1, 2206/26, 5005/7, 2439/1 przy ul. Nowej, na działkach nr ewid. 2390/5, 2522/1, 2213, 2239, 5676/27, 2299/1, 2299/14, 5211/2, 2390/7, 5677/75, 2525/2, 2388/1, 2402/3, 2390/6, przy ul. Konopnickiej, na działkach nr ewid. 2561/2, 2069/3, 2656 przy ul. Mickiewicza, na działkach nr ewid. 2607/1, 2606/1, 2722/3, 2722/2, 2722/7, 2752, 2605/2 przy ul. Krasińskiego”.

U z a s a d n i e n i e

    Do Burmistrza Miasta Lubaczowa wpłynął wniosek o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+275” na działkach nr ewid. 2206/27, 2206/30, 2472/1, 2206/26, 5005/7, 2439/1 przy ul. Nowej, na działkach nr ewid. 2390/5, 2522/1, 2213, 2239, 5676/27, 2299/1, 2299/14, 5211/2, 2390/7, 5677/75, 2525/2, 2388/1, 2402/3, 2390/6, przy ul. Konopnickiej, na działkach nr ewid. 2561/2, 2069/3, 2656 przy ul. Mickiewicza, na działkach nr ewid. 2607/1, 2606/1, 2722/3, 2722/2, 2722/7, 2752, 2605/2 przy ul. Krasińskiego”.
    Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę układu dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczów w kilometrażu:
- nr 1683R ul.  Nowa w km 0+000 - 0+330,
- nr 1684R ul.  Konopnickiej w km 0 +000 - 0+706,
- nr 1684R ul.  Mickiewicza w km 0+000 - 0+519,
- nr 1685R ul.  Krasińskiego w km 0+000 - 0+275.
    Łącznie przebudowywane odcinki mają długość ok. 1,83 km.
    W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się m.in.: roboty rozbiórkowe (kanalizacji deszczowej, ciągów dla pieszych wraz ze zjazdami oraz zatok postojowych), roboty ziemne (wykopy, rozkopy kanalizacji, zdjęcie humusu, wykonanie koryt pod ciągi dla pieszych i zjazdy, zatoki postojowe, wykonanie pasów zieleni), przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, ze studniami rewizyjnymi oraz studzienkami deszczowymi wraz  z przyłączami, przebudowę ciągów dla pieszych (wykonanie chodników dla pieszych wraz  ze zjazdami), budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej wzdłuż lewej strony drogi nr 1683R ul. Nowa oraz drogi nr 1684R ul. Konopnickiej, budowę nowych i przebudowę nawierzchni istniejących zatok oraz budowę nowych  zatok postojowych, frezowanie i oczyszczenie istniejących nawierzchni bitumicznych, profilowanie mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Całość planowanych prac dotyczących przebudowy ww. odcinków dróg realizowana będzie w granicach istniejącego pasa drogowego.
    Do wniosku Inwestor dołączył dokumenty wymienione w art.74 ust 1 pkt 2, 3, 3a i 6 Uooś. Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
    Na podstawie art.64 ust.1 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – (opinia znak: WOOŚ.4220.9.12.2019.JK.3 z dnia 04 września 2019 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie – (opinia znak: PSNZ.465.1-20/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.) o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
 
Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia. 

    Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 pkt. 1-3 Uooś
•    charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko;
•    brak emisji;
•    usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie  zajmować obszar, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
•    rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań w ocenie organu brak jest  potrzeby poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.

    Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Urzędu Miasta w Lubaczowie.
   
Pouczenie

    Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art.142 Kpa.z up. Burmistrza
inż. Lidia Nowicka
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-06
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-06


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra