Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-09-2019
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09-09-2019

Lubaczów, dnia 09.09.2019 r.
GPR.6733.18.8.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:
Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej IIo wraz z gazociągami przyłączeniowymi średniego i niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 3863/2 w Lubaczowie, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

wydane zostało postanowienie:

Starosty Lubaczowskiego, znak: R.6123.238.2019 z dnia 04.09.2019 r. (data wpływu: 06.09.2019 r.),
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.


z up. Burmistrza
inż. Lidia Nowicka
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-09
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-09


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra