Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-09-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „ Drogowiec”.
09-09-2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu  postępowania


Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 06.09.2019 r., na wniosek  Wspólnoty  Mieszkaniowej „ Drogowiec”, 37-600 Lubaczów,  ul. Kościuszki 145

zostało wszczęte postępowanie administracyjne  o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą:

Budowa Wiaty- zadaszenia   na miejsca postojowe samochodów osobowych – 23 stanowisk na terenie działek 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296  w Lubaczowie.

 W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentami  zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w  Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. C5 (I piętro).
                                Burmistrz Miasta Lubaczowa                                        Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-09
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-10


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra