Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
13-09-2019
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
13-09-2019

Lubaczów, dnia 13.09.2019 r.
GPR.6220.1.1.2019                                                                
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+275” na działkach nr ewid. 2206/27, 2206/30, 2472/1, 2206/26, 5005/7, 2439/1 przy ul. Nowej, na działkach nr ewid. 2390/5, 2522/1, 2213, 2239, 5676/27, 2299/1, 2299/14, 5211/2, 2390/7, 5677/75, 2525/2, 2388/1, 2402/3, 2390/6, przy ul. Konopnickiej, na działkach nr ewid. 2561/2, 2069/3, 2656 przy ul. Mickiewicza, na działkach nr ewid. 2607/1, 2606/1, 2722/3, 2722/2, 2722/7, 2752, 2605/2 przy ul. Krasińskiego”
dla Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów;

1)    wydana została opinia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w dniu 19 sierpnia 2019 r., znak: PSNZ.465.1-20/19, o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
2)    wydana została opinia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w dniu 04 września 2019 r., znak: WOOŚ.4242.9.12.2019.JK.3, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
3)    w toku prowadzonego postepowania zebrane są już wystarczające dowody i materiały.

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr C6.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-13
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-13


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra