Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
25-09-2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu
25-09-2019

Lubaczów, dnia 25 września 2019 r.


OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu pn.:

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

    Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym informuję, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  •  w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,
  • ustnie do protokołu: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: poczta@um.lubaczow.pl

    Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 16 października 2019r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

  • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026, 
  • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026,

jest wyłożona do wglądu w dniach od 25 września do 16 października 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: http://bip.lubaczow.pl


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
Pliki do pobrania
  1._program_ochrony_srodowiska.pdf
  2._prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-25
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-25


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra