Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
02-10-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
02-10-2019

Lubaczów, dnia 02.10.2019 r.
GPR.6733.18.12.2019


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawyz dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 02.10.2019 r. została wydana na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bogdana Szewczyka, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „H-GAZ” Sp. z o.o., decyzja Nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej II0 wraz z gazociągami przyłączeniowymi średniego i niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 3863/2 w Lubaczowie.

Każdy kto ma w tym interes prawny może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (pok. Nr C6) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-10-02
Ostatnia modyfikacja: , 2019-10-02


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra