Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-10-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
03-10-2019

Lubaczów, dnia 03.10.2019 r.
GPR.6220.1.1.2019
O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018 poz. 2081 z późn. zmianami) zawiadamiam,

że w dniu 03.10.2019 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: 1683R ul. Nowa w km 0+000-0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000-0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000-0+519 oraz 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000-0+275”, na działkach nr ewid. 2206/27, 2206/30, 2472/1, 2206/26, 5005/7, 2439/1 przy ul. Nowej, na działkach nr ewid. 2390/5, 2522/1, 2213, 2239, 5676/27, 2299/1, 2299/14, 5211/2, 2390/7, 5677/75, 2525/2, 2388/1, 2402/3, 2390/6 przy ul. Konopnickiej na działkach nr ewid. 2561/2, 2069/3, 2656 przy ul. Mickiewicza, na działkach nr ewid. 2607/1, 2606/1, 2722/3, 2722/2, 2722/7, 2752, 2605/2 przy ul. Krasińskiego dla Powiatu Lubaczowskiego ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Zawiadomienie niniejsze w dniu 03.10.2019 r. zostaje umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, I piętro pokój nr C6w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-10-03
Ostatnia modyfikacja: , 2019-10-03


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra