Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
20-11-2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
20-11-2019

Lubaczów, dnia 20.11.2019 r
GPR.6730.59.2019O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

że w dniu 20.11.2019 r. została wydana na rzecz Wspólnoty  Mieszkaniowej  „ Drogowiec” w Lubaczowie, ul. Kościuszki 145, 37-600 Lubaczów, decyzja Nr 73/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą:

Budowa Wiaty- zadaszenia    na terenie działek 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296  w Lubaczowie.


Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (pokój nr C5) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoław-czego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-11-20
Ostatnia modyfikacja: , 2019-11-20


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra