Lubaczów
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
07-01-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
07-01-2020

Lubaczów, dnia 07.01.2020 r.
GPR.6733.26.12.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji pod nazwą:
Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xRUHAKXS 1x120/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 i budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. 166/1, 166/2, 165, 173, 175 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 40, 212/1, 213 w miejscowości Mokrzyca, gm. Lubaczów,  na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

wydane zostało postanowienie:

Starosty Lubaczowskiego, znak: R.6123.355.2019 z dnia 28.12.2019 r. (data wpływu: 03.01.2020 r.),
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, znak: PZDW-RDW-IIIa-6201cp/22/19 z dnia 23.12.2019 r. (data wpływu: 30.12.2019 r.),
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, postanowienie znak: PZD.443.149.2019 z dnia: 30.12.2019 r. (data wpływu: 31.12.2019 r.).

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-01-07
Ostatnia modyfikacja: , 2020-01-07


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra