Lubaczów
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
07-01-2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
07-01-2020

Rzeszów, dnia 03 stycznia 2020 r. 
        REGIONALNY DYREKTOR             
        OCHRONY ŚRODOWISKA
                 W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

       WOOŚ.420.9.10.2019.AW.24


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit t ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa,  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Mieczysława Borowiec - Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Warszawa, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu stalowego w km 38,572 linii kolejowej nr 101 Munina – Hrebenne”;


REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1.  Przy pismach z dnia 09 i 19 grudnia 2019 r. pełnomocnik Inwestora przedłożył uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia;
2.  W dniu 03 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
3.  W dniu 03 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 42 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów),  w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)


Otrzymują:
1. Pan Mieczysław Borowiec – Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszów – pełnomocnik Inwestora
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
3. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów

Do wiadomości:
1.    WOOŚ ad acta
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-01-07
Ostatnia modyfikacja: , 2020-01-07


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra