Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
26-03-2020
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji
26-03-2020

Lubaczów, dnia 26.03.2020 r.
GPR.6733.3.2020


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że sprawa inwestycji pod nazwą: Przebudowa rowu otwartego na rów kryty, budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Rzemieślniczej do rzeki Sołotwy w mieście Lubaczów” na działkach nr ewid. 1127/8, 5307/7, 5306 w mieście Lubaczowie, na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów – Referatu Inwestycji i Rozwoju, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, nie zostanie rozpatrzona w terminie określonym w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256).

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 Kpa wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 27.04.2020 r.

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) lub w terminach wyznaczonych przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-03-26
Ostatnia modyfikacja: , 2020-03-26


Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra