Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-04-2020
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawięrających azbest
03-04-2020

GPR.6230.2.2020
Lubaczów, 3 kwietnia 2020r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lubaczowa
o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu pochodzącego z obiektów budowlanych zlokalizowanych
na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubaczowa.

Wnioski należy składać w terminie do 3 maja 2020r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na formularzu, który można pobrać w urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca (pokój B1) lub ze strony internetowej www.lubaczow.pl.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmuje wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów w/w zakresu, w tym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 50%, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 35%, Gmina Miejska Lubaczów – 15%.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

Planowany termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2020r.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Lubaczów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Osoby prowadzące działalność w rolnictwie lub rybołówstwie, wnioskujące o dotacje na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są dołączyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz informację o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych. Natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązani są do dokumentów, o których mowa w rozdziale 3 Regulaminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. C5, tel.: 16 632 80 10 w. 29.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Lubaczowa, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 roku!
Pliki do pobrania
  wniosek_dotacja_azbest_osoby_fizyczne.pdf
  wniosek_dotacja_azbest_osoby_prawne.pdf
  informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf
  ocena_stanu_i_mozliwosci_bezp._uzutkowania_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf
  klazula_informacyjnadotacja_celowausuwanie_azbestu.pdf
  wniosek_o_udzielenie__pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_2020.pdf
  formularz__informacji_przedstawianych_przez__wnioskodawce_de_minimis__w_rolnictwie_2020.pdf
  oswiadczenie_pomoc_publiczna__przedsiebiorcy.pdf
  formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_przedsiebiorcy.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-04-03
Ostatnia modyfikacja: , 2020-04-02


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra