Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
19-06-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19-06-2020

Lubaczów, dnia 19.06.2020 r.
GPR.6733.11.2020


O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam,

że w dniu 19.06.2020 r. została wydana na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, decyzja Nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączami kablowymi nN i rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN przy ul. Szopena i ul. Budowlanych na działkach nr ewid. 1875/5, 1782, 1892/1, 1931, 1879/2, 1875/1, 1876/1, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1881/2, 1884, 1885, 1887, 1886, 1888, 1889, 1910, 1911, 1912, 1891, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1938/1, 1932, 1908, 1909, 1906, 1907, 1904, 1903/1, 1903/2, 1901, 1902, 1899, 1900, 1898, 1897, 1895, 1896, 1880/2, 1881/3, 1879/3, 1880/1, 1883, 1890 w mieście Lubaczowie.

        Każdy kto ma w tym interes prawny może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (pok. Nr C6) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

        Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.


z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-19
Ostatnia modyfikacja: , 2020-06-19


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra