Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
26-06-2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
26-06-2020

Rzeszów; dnia 25 czerwca 2020 r.
            REGIONALNY DYREKTOR           
            OCHRONY ŚRODOWISKA
                     W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.442.1.2020.AD.5

OBWIESZCZENIE

          Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;


REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


1.    Pismem z dnia 26 maja 2020 r., znak: 7976/2020-1.7/bk, Republika Słowacji przekazała notyfikację o rozpoczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”
2.    W dniach od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sporządzoną w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu, po uprzednim umówieniu wizyty w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 – 15.30: telefonicznym (tel. 17 785 00 44) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
3.    W terminie określonym w pkt 2 można również zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie, na zasadach określonych powyżej.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
4.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Otrzymują:
1.    Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast, według rozdzielnika poprzez platformę ePUAP
Do wiadomości:
1.    Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, poprzez platformę ePUAP
2.    WOOŚ aa
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-26
Ostatnia modyfikacja: , 2020-06-26


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra