Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
24-07-2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
24-07-2020

Lubaczów, dnia 24.07.2020 r.
GPR.6220.1.8.2020

ZAWIADOMIENIE

          Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art.33 ust.1 art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 08.07.2020 r. (data wpływu: 21.07.2020 r.), Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

zostało wszczęte postępowanie:

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego w Lubaczowie, zaopatrującego w wodę miasto Lubaczów”.

          Informuję zainteresowanych o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
          Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
- Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
   
         Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.
   
        Zgodnie z art.35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
         Na podstawie art.41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
   
        W terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszać ewentualne uwagi  i wnioski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pokój nr C6 I piętro - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt


Otrzymują:
1.    Wnioskodawca
2.    a/a
BA

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informuję, iż:

1.    Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta w Lubaczowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa, z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów. 
2.    Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować
w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3.    Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu rozpatrzenia wniosku oraz wydania decyzji lub postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
4.    Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
5.    Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Lubaczowie przez 10 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Państwa sprawy;
6.    Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
7.    Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•    prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
•    prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-07-24
Ostatnia modyfikacja: , 2020-07-24


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra