Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
24-07-2020
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24-07-2020

Lubaczów, dnia 24.07.2020 r.
GPR.6220.1.8.2020

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

          Na podstawie art. 49 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  oraz   art. 30, art. 33 ust.1, art.. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony wniosek w dniu 21.07.2020 r. (data wpływu) przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego w Lubaczowie, zaopatrującego w wodę miasto Lubaczów”.

         W terminie 30 dni od daty ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszać ewentualne uwagi  i wnioski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pokój nr C6 I piętro - Referat  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

        Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26.

        Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP-ie.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-07-24
Ostatnia modyfikacja: , 2020-07-24


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra