Lubaczów
Wtorek, 18 stycznia 2022r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
21-08-2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
21-08-2020

Lubaczów, 19 sierpnia 2020 r.
IKR.6220.3.2020OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie",

WÓJT GMINY LUBACZÓW
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że w dniu 19 sierpnia 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie".

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu GMiny Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego obwieszczenia t.j. 14 dni licząc od dnia 21 sierpnia 2020 r.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję tut. Wójta Gminy Lubaczów. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), stonie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.lubaczow.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectw Bałaje, Antoniki, Młodów, Piastowo, Basznia Dolna.


WÓJT
mgr Wiesław Kapel


Otrzymują:
1. Storny postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
2. Powiat Lubaczowski
3. Urząd Miejski w Lubaczowie,
4. A/a.
Pliki do pobrania
  obwieszczenie_strony.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-08-21
Ostatnia modyfikacja: , 2020-08-21


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra