Lubaczów
Wtorek, 18 stycznia 2022r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
28-08-2020
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28-08-2020

Lubaczów, dnia 28.08.2020 r.
GPR.6220.1.10.2020

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


          Na podstawie art. 49 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  oraz   art. 30, art. 33 ust.1, art.. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony wniosek w dniu 26.08.2020 r. (data wpływu) przez Fabrykę Maszyn Lubaczów Sp. z o.o., ul. Mazury 1, 37-600 Lubaczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa wiaty do składowania elementów stalowych na działkach nr ewid. 4616/4, 4619 przy ul. Mazury w Lubaczowie”.

         W terminie 30 dni od daty ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszać ewentualne uwagi  i wnioski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pokój nr C6 I piętro - Referat  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

        Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26.

        Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP-ie.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-08-28
Ostatnia modyfikacja: , 2020-08-28


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra