Lubaczów
Wtorek, 18 stycznia 2022r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
04-09-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
04-09-2020

Lubaczów, dnia 04.09.2020 r.
GPR.6220.1.8.2020                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E


          Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego w Lubaczowie, zaopatrującego w wodę miasto Lubaczów” dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów;

1)   wydana została opinia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 03 sierpnia 2020 r., znak: PSNZ.465.1-32/20, o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
2)   wydana została opinia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w dniu 19 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ.4220.9.30.2020.KR.5, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
3)   wydana została opinia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu, w dniu 02 września 2020 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.119.2020.KP, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)   w toku prowadzonego postepowania zebrane są już wystarczające dowody i materiały.

          W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr C6.

          Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-09-04
Ostatnia modyfikacja: , 2020-09-04


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra