Lubaczów
Niedziela, 28 lutego 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
22-09-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22-09-2020

Lubaczów, dnia 22.09.2020 r.
GPR.6220.1.8.2020O B W I E S Z C Z E N I E


       Stosownie do art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 z późn. zmianami) zawiadamiam,

że w dniu 22.09.2020 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-8a w obrębie dz. nr 2115/3 wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia S-1a, S-2a, S-5a, S-6a, S-9 ujęcia w ramach modernizacji ujęcia wodociągu komunalnego w Lubaczowie, zaopatrującego w wodę miasto Lubaczów”
dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów.

        Zawiadomienie niniejsze w dniu 22.09.2020 r. zostaje umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

        W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, I piętro pokój nr C6 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-09-22
Ostatnia modyfikacja: , 2020-09-22


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra