Lubaczów
Niedziela, 28 lutego 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-09-2020
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
23-09-2020

GPR.VII.2.2.2020                                                                                                           
Lubaczów  21.09.2020r.DECYZJA
w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychna podstawie art. 104 § 1,  art. 107 § 1 i  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 2 ust.6 oraz art. 9 ust. 1 , laa i lb ustawy z dnia 13 września 1966 roku o utrzymanie czystości  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po rozpatrzeniu wniosku Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek, 36-062 Zaczernie 912.

zezwalam   

Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek, 36-062 Zaczernie 912, NIP 813-190-18-60 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Lubaczów na

następujących warunkach:

1.    Termin podjęcia działalności 22.09.2020r.
2.    Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:  

1)    Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczania środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

2)    Usługi  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Lubaczowa będą prowadzone tylko spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, przystosowanymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych,

3)Środek transportu zostanie oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi oraz nr telefonu.

4.  Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony   sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.
 
 Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

1)     Usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność,

5. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy Prawo Ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarnych. Powyższe przedsiębiorca realizuje poprzez:

1)    Podmiot uprawniony, w zakresie standardu sanitarnego, jest zobowiązany do wykonywania usług w sposób przewidziany jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych.


2)    Sporządzanie i dostarczanie Burmistrzowi Miasta rocznych sprawozdań:


a.    Sprawozdanie należy Burmistrzowi Miasta Lubaczów w terminie do końca miesiąca następującego po roku, którego dotyczy.

b.    Sprawozdanie powinno zawierać:
-informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy Miejskiej Lubaczów,
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe do dołączenia do sprawozdania wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości , z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości, a także adres nieruchomości.

3) Zachowanie wymogów sanitarnych podczas prowadzenia      działalności nie powodujących zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt.

6.Określa się następujące stacje zlewne, do których należy transportować nieczystości ciekłe:  

a. Punkt Zlewny na terenie oczyszczalni ścieków PWiK Jarosław przy ul. Wróblewskiego.

b. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, tj. od 22.09.2020r. do dnia 22.09.2030r.
W przypadku nie wypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439).
    
Uzasadnienie:

    Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek, 36-062 Zaczernie 912 reprezentowana przez Pana Bronisława Bieniek zwrócił się do Burmistrza Miasta Lubaczowa o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów.
     Wniosek sporządzono według art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie gminy Miejskiej Lubaczowa, wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Burmistrz Miasta Lubaczowa.
     Wnioskodawca wykazał że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych – dysponuje odpowiednim pojazdami przystosowanymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych.
     Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. * ust. 1a zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.
     Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzaną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
     Uznano że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.  


POUCZENIE

1.    Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

2.    Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (PIB) prowadzonych przez Urząd Miasta w Lubaczowie.

z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Otrzymują:
1.    Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912.
2.    a/a


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546) za wydanie niniejszego zezwolenia pobrano opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł. – słownie: sto siedem złotych (Część III poz.42) płatną przed wydaniem decyzji.

Sprawę prowadzi: Jerzy Rogalski – inspektor pokój 5c tel. 166328010 wew.29

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-09-23
Ostatnia modyfikacja: , 2020-09-30


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra