Lubaczów
Czwartek, 2 grudnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
08-10-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (korekta)
08-10-2020

Lubaczów, dnia 08.10.2020 r.
GPR.6220.1.10.2020O B W I E S Z C Z E N I E
(korekta)

      Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa wiaty do składowania elementów stalowych na działkach nr ewid. 4616/4, 4619 i 4634 przy ul. Mazury w Lubaczowie” dla Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o., ul. Mazury 1, 37-600 Lubaczów;

1)    wydana została opinia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 15 września 2020 r., znak: PSNZ.465.1-35/20, o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
2)    wydana została opinia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w dniu 24 września 2020 r., znak: WOOŚ.4220.9.33.2020.AD.4, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
3)   wydana została opinia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu w dniu 09 października 2020 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.132.2020.KP, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)    w toku prowadzonego postepowania zebrane są już wystarczające dowody i materiały.

      W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr C6.

      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-10-08
Ostatnia modyfikacja: , 2020-10-08


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra