Lubaczów
Czwartek, 2 grudnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-10-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09-10-2020

Lubaczów, dnia 09.10.2020 r.
GPR.6733.23.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 5772/15, 5772/13, 5772/11 w mieście Lubaczowie, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło,

wydane zostało postanowienie:

Starosty Lubaczowskiego, znak: R.6123.231.2020 z dnia 06.10.2020 r. (data wpływu: 07.10.2020 r.),
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

      W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

       Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

z up. BURMISTRZA
mgr Dorota Zwierzyńska
SEKRETARZ MIASTA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-10-09
Ostatnia modyfikacja: , 2020-10-09


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra