Lubaczów
Wtorek, 1 grudnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
26-10-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26-10-2020

Lubaczów, dnia 26.10.2020 r.
GPR.6733.27.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN na działkach nr ewid. 1, 27, 28, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 176 w mieście Lubaczowie oraz na działce nr ewid. 2870/5 (obręb Maślanki) w miejscowości Futory, gm. Oleszyce, na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

wydane zostało postanowienie:

Starosty Lubaczowskiego, znak: R.6123.250.2020 z dnia 15.10.2020 r. (data wpływu: 16.10.2020 r.),
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, znak: PZD.443.106.2020 z dnia 20.10.2020 r. (data wpływu: 23.10.2020 r.)

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

     W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

      Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-10-26
Ostatnia modyfikacja: , 2020-10-27


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra