Lubaczów
Piątek, 6 sierpnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
02-11-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02-11-2020

Lubaczów, dnia 02.11.2020 r.
GPR.6733.28.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Malczewskiego w Lubaczowie” na działkach nr ewid. 1450, 1424/15, 1424/14, 1424/13, 1424/12, 1424/11, 1424/10 w mieście Lubaczowie, na rzecz Pana Zbigniewa Hassa,

wydane zostało postanowienie:

Starosty Lubaczowskiego, znak: R.6123.265.2020 z dnia 21.10.2020 r. (data wpływu: 22.10.2020 r.),
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, znak: PZDW-RDW-IIIa-6201cp/14/20 z dnia 26.10.2020 r. (data wpływu: 29.10.2020 r.)

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji.

      W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

       Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-11-02
Ostatnia modyfikacja: , 2020-11-02


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra