Lubaczów
Piątek, 6 sierpnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
04-11-2020
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
04-11-2020

Lubaczów, dnia 04.11.2020 r.
GPR.6733.29.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o umorzeniu postępowania

      Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 04.11.2020 r. została wydana na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, adres do korespondencji: Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski, ul. Piłsudskiego 73, 22-600 Tomaszów Lubelski, decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL-1 na działkach nr ewid. 5545, 5536 w mieście Lubaczowie”.

      Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. C6 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

      Obwieszczenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym  wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM  w Lubaczowie, ul. Rynek 26, - parter.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 17 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.):
Art. 53 ust. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Art. 49 § 1 Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-11-04
Ostatnia modyfikacja: , 2020-11-04


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra