Lubaczów
Środa, 20 października 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
15-12-2020
Obwieszczenie dla społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15-12-2020

Lubaczów, dnia 15.12.2020 r.
GPR.6220.1.13.2020

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  oraz   art. 30, art. 33 ust.1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) oraz Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 19 listopada 2020 r., znak: SKO 4107.72.2020 wskazującego Burmistrza Miasta Lubaczowa jako organ właściwy do załatwienia sprawy

zawiadamiam,

że na złożony wniosek z dnia 10.11.2020 r. (data wpływu: 03.12.2020 r.) przez Martifer Renewables S.A. ul. Warszawska 1/5, 31-156 Kraków reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Rafała Janigę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3” na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów.

Informuję zainteresowanych o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
  • Dyrektorem  Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu .
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W terminie 30 dni od daty doręczenia  niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem i zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszać ewentualne uwagi  i wnioski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pokój nr C6 I piętro - Referat  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP-ie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie  ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów oraz Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Podanie do publicznej widomości nastąpi dnia 16 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-12-15
Ostatnia modyfikacja: , 2020-12-15


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra